Թթուդրիկ

Թթուդրիկի ծեսի նախապատրաստում.

 

Նախագծի թեման թթուդրիկն է, թթու պատրաստելու ընթացքը և համեղ ավարտը:

Նախագծի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել ինքնավստահություն, ինքնուրույն գործունեություն իրականացնելու հմտություն: Զարգանում է նաև ճանաչողական, իմացական ոլորտը:

Գործունեության ընթացք.

Սովորողների հետ միասին քննարկում ենք  անցկացնում, թե ինչո՞ւ ենք թթու դնում, առողջարար է , թե՝ ոչ : Սովորողները փորձում են  պատասխանել  դասավանդողի մի քանի հարցերին.

 • Ի՞նչ բանջարեղեն կարելի է օգտագործել թթվի մեջ:
 • Ո՞ր բանջարեղենն  ի՞նչ վիտամիններ ունի:
 • Ո՞ր կենդանին ի՞նչ բանջարեղեն է նախընտրում:

Մեդիատեխնոլոգիա.

Թթուդրիկի ծեսը սկսվում է նրանից, որ կազմվում է  բանջարեղենի ցուցակ՝ գնումներ կատարելու համար: Սովորողներից յուրաքանչյուրն իր դերն է ստանձնում՝ գումարն է հավաքում, հաշվարկ անում  և այլն: Սովորողներն անմիջապես մասնակցում են գնումների:  Գնում են խանութ, ընտրում համապատասխան բանջարեղեն:

Մաթեմատիկա

Սովորողները  նախապես հաշվում են, թե որքան գումար է անհրաժեշտ համապատասխան քանակի բանջարեղեն գնելու համար:

Գնումներ կատարելուց հետո ևս հաշվում են, թե որքա՞ն դրամ ծախսեցին գնումների համար և համեմատում են նախնական հաշվարկի հետ: Կազմում են խնդիրներ, մուտքագրում են  և առաջադրում մեկը մյուսին:

Տեխնոլոգիա, բնագիտություն

Կարևորվում է այն, որ սովորողներն ինքնուրույն իրականացնեն ողջ գործունեությունը /ծնողների և ուսուցչի վերահսկողությամբ/ լվանան բանջարեղենը, մաքրեն կանաչին, կեղևազերծեն սխտորը և այլն: Ինքնուրույն էլ  տեղավորեն տարրաների մեջ:

Հետագայում սովորողները  համացանցից ինքնուրույն տեղեկություններ են հավաքում այն մասին, թե ինչո՞ւ են աղաջրի մեջ տեղավորում թթուն: Ծնողական համայնքը ևս ակտիվորեն մասնակցում է  թթուդրիկի ծեսին: Ծնողներց ամենահմուտները պատմում են թթու դնելու հաջորդականությունը:  Սովորեցնում են, թե  ինչպե՞ս մշակել բանջարեղենը, բանջարեղենի վրա ծակոտկեններ անելու պատճառը և այլն: Սովորողներից մի քանիսի տատիկներին ու մայրիկներին հրավիրում ենք դասարան , որպեսզի սովորողների հետ քննարկում անցկացնեն թթու դնելու հետ կապված: Ինչ յուրօրինակ բանջարեղեն կարելի է օգտագործել թթվի համար, կամ ե՞րբ թթուն պատրաստ կլինի:

Քննարկում ենք նաև մի կարևոր հարց, թե ի՞նչ պրոցես է «թթվելը», ի՞նչ է լինում բանջարեղենի հետ, գույնն ու ձևը փոփոխվո՞ւմ է, թե՝ ո՛չ:

Ընտանեկան նախագծեր

 • Սովորողները հարցազրույց են վերցնում տատիկներից:
 • Ինչո՞վ  են թթու դնում  իրենց գյուղում:
 • Ի՞նչ ավանդույթներ, հիշողություններ ունեն թթու դնելու հետ կապված:

Որպես նախագծի արդյունքն—սովորողները ծանոթանում են թթու դնելու ձևին, տեղեկանում են բանջարեղեններից յուրաքանչյուրի վիտամինների մասին, իմանում են ինչպես օգտագործել բանջարեղենը /եփած, թե հում վիճակում/:

Խոսքի մշակույթ, հղումներ

Լեզվի կոմիտե, հորդորակներ

Հորդորակ ամսաթվերի գրության մասին

Էլեկտրոնային գրադարան

Սերգեյ Աբրահամյան, Հայերենի կետադրությունը (Համապատասխան բառը, բաժինը գտնելու համար սեղմել cntr+F)

Հայերենի կետադրություն — Սերգեյ Աբրահամյան PDF

Յուրի Ավետիսյան, Հնչյունաբանություն(Համապատասխան բառը, բաժինը գտնելու համար սեղմել cntr+F)

Օժանդակ բայեր

Հոդեր

Ուղղագրություն և ուղղախոսություն

Նախադասության տեսակներ, կոչական

Բառի բաղադրիչները․արմատ և ածանց

 

Շեշտի մասին

Հայերենի շեշտը կայուն է. սովորաբար շեշտվում է բառի վերջին վանկի ձայնավորը: Այդ շեշտը միևնույն ժամանակ շարժական է, քանի որ նոր վանկ ավելանալու դեպքում շեշտը տեղափոխվում է բառավերջի վանկի վրա։ Այսպես՝ փողո՛ց, փողոցի՛, փողոցայի՛ն և այլն։
Կան բացառություններ: Այսպես՝ գաղտնավանկի դեպքում շեշտն ընկնում է նախավերջին վանկի վրա, օրինակ՝ երբե՛մն, ուրե՛մն, ա՛յժմ։ Չի շեշտվում նաև Ը որոշիչ հոդը. այս դեպքում ևս շեշտն ընկնում է նախավերջին վանկի վրա, օրինակ՝ նկա՛րը, քաղա՛քը, աշտարա՛կը և այլն։ Կան նաև բառեր, որոնցում շեշտվում է ոչ թե վերջին վանկի ձայնավորը, այլ նախավերջին կամ էլ դրան նախորդող վանկինը, օրինակ՝ մի՛գուցե, գրե՛թե, իհա՛րկե, մի՛թե (մի՞թե), ո՛րևէ և այլն։ Այդպես -երորդ ածանցով կազմված դասական թվականների և դերանունների շեշտը բառավերջում չէ, օրինակ՝ հի՛նգերորդ, քսանյո՛թերորդ, ո՛րերորդ, քանի՛երորդ և այլն։

Վերջին շրջանում զանգվածային լրատվության միջոցներով (հեռուստատեսություն, ռադիո) հնչող խոսքում հաճախ են հանդիպում հայերեն բառերը սխալ շեշտադրելու դեպքեր, երբ շեշտում են ոչ թե բառի վերջին վանկի ձայնավորը, այլ շատ հաճախ՝ առաջինը։ Այդ սխալները ուղղակի ականջ են ծակում: Բերենք օրինակներ, որոնք քաղվել են եթերից՝ հաղորդավարների խոսքից, գովազդից.

«Գա՛գիկ (փոխանակ Գագի՛կ), ի՞նչ ես անում»:

«Ե՛ղբայր (փոխանակ եղբա՛յր)դու գիտե՞ս՝ ի՛նչ են գողացել»:

«Դի՛մավորեք (փոխանակ դիմավորե՛ք) այսօրվա մեր հյուրին»:

«Զա՛րմանում եմ (փոխանակ զարմանու՛մ եմ), գիտե՞ս»:

«Հայկական բո՛լոր (փոխանակ բոլո՛ր) ալիքները»:

«Ո՛ւժեղ (փոխանակ ուժե՛ղ) պայքար է սպասվում»:

«Երեկոյի ա՛նակնկալ (փոխանակ անակնկա՛լ) հյուրը»։

«Մեր քաղաքում բնակարանները հա՛մեմատաբար (փոխանակ համեմատաբա՛ր) թանկ են»:

«Վայելե՛ք հա՛նքային (փոխանակ հանքայի՛ն) ջրի համը»։

«Ամանորը գա՛լիս է (փոխանակ գալի՛ս է) նվերով»:

«Գիշերային գները շա՛հավետ են (փոխանակ շահավե՛տ են)»:

«Մա՛նրահատիկհա՛մեղհյո՛ւթալի…» (փոխանակ մանրահատի՛կհամե՛ղհյութալի՛)։

«Հասանելի է միայն ա՛մենաեռանդուն (փոխանակ ամենաեռանդու՛ն) մասնակցին»:

Բոլոր դեպքերում պետք էր շեշտել բառի վերջին վանկի ձայնավորը։

Ըստ հայերենի կանոնների՝ շեշտվում են կրկնադիր շաղկապները, օրինակ՝ թե՛…, թե՛…և՛…, և՛…, ո՛չ…, ո՛չ… և այլն։  Եթերից հնչող խոսքում այս շաղկապները շեշտելու փոխարեն սխալմամբ շեշտում են դրանց հաջորդող բառերը՝ ասելով.

«Ոչ կրթակա՛ն, ոչ սոցիալակա՛ն, ոչ տնտեսակա՛ն երաշխիքներ չկան»:

«Վիճակախաղին մասնակցում են բոլոր՝ և շահա՛ծ, և չշահա՛ծ տոմսերը»:

Ճիշտ են այս տարբերակները․

«Ո՛չ կրթական, ո՛չ սոցիալական, ո՛չ տնտեսական երաշխիքներ չկան»:

«Վիճակախաղին մասնակցում են բոլոր՝ և՛ շահած, և՛ չշահած տոմսերը»:

Արգելական հրամայականի դեպքում շեշտվում է մի մասնիկը՝ «Մի՛ հուշիր, մի՛ հուշիր»: Այնինչ մի հեռուստահաղորդման ժամանակ հաղորդավարն ասում է. «Մի հուշի՛, մի հուշի՛»:

Ելնելով վերոգրյալից՝

 • շեշտը դնել բառի վերջին վանկի ձայնավորի վրա (բացառությունները չհաշված)․
 • կրկնադիր շաղկապների դեպքում շեշտել շաղկապները, ոչ թե դրանց հաջորդող բառերը.
 • շեշտել հրամայականի արգելական մասնիկը:

 

Հարցական նշան

Հարցական նշանը դրվում է հարցական դերանունների վրա՝ ո՞վ, ի՞նչ, ինչո՞ւ, ո՞ւր, ե՞րբ, քանի՞ և այլն, ինչպես նաև հարցական-երկբայական վերաբերա- կանների վրա՝ մի՞թե, չէ՞ որ, չլինի՞ թե և այլն, օրինակ՝ Ինչո՞ւ ես հեծում, մի՞թե ամեհի
Օձն է ճնշում քեզ- կասկածը անհույս….(Ավետիք Իսահակյան)
Հարցական նշան է դրվում նաև այն բառի վրա, որը տվյալ դեպքում արտա- հայտում է հարցում, օրինակ՝ Արմե՞նը տարավ նկարը։ Արմենը տարա՞վ նկարը։

Բացականչական նշան

Բացականչական նշանը դրվում է ձայնարկությունների վրա՝ հե՜յ, վա՜յ, է՜, ջա՜ն, ինչպես նաև այն բառերի վրա, որոնք տվյալ դեպքում արտաբերվում են բացականչական հնչերանգով, օրինակ՝ Նրանք դեռ այնքա՜ն պիտի չարչարվեն, մինչև կարողանան գործն ավարտել։
-Ա՜խ, երնե՜կ քո մատաղ կյանքին,
Որ պիտ ծաղկի Բինգյոլում (Ավետիք Իսահակյան)։
Ես դուրս եմ գալիս, փողոց եմ գնում
Եվ երկա՜ր, երկա՜ր մայթերն եմ մաշում (Վահան Տերյան)։

 

«Որ» , թե՞ «որպեսզի»

Լեզվական տարածված սխալ

«Ես ուզում եմ, որպեսզի դուք ինձ ծանոթացնեք Արսենի հետ, ասեմ ավելին` այնպես անեք, որպեսզի մենք ամուսնանանք» («Ուրիշի փոխարեն» հումորային ֆիլմից):
«Որպեսզի» շաղկապը «որ»-ի փոխարեն գործածելը տարածված սխալ է:
Իսկ որտեղի՞ց է այս «որպեսզի»-ն: Ռուսերենից։ Օրինակ` мама хочет, чтобы…, я мечтаю, чтобы…
Սա ճիշտ է ռուսերենում, իսկ հայերենում պետք է լինի` «Ես ուզում եմ, որ…»:

«Տեղի տալ», թե՞ «տեղիք տալ»

Սրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր իմաստը, սակայն հաճախ դրանք շփոթում են՝ մեկի փոխարեն գործածելով մյուսը։ Այսպես՝ տեղի տալ նշանակում է «զիջել, նահանջել», իսկ տեղիք տալ՝ «առիթ տալ»։ Ճիշտ է ասել՝ նյարդերս տեղի են տալիս, ոչ թե տեղիք են տալիս, սակայն ավելորդ խոսակցությունների տեղիք ես տալիս։

«Չ» ածանց

«Չ» ածանցն ունեցող բայերը շատ չեն։ Դրանք անորոշ դերբայի ԵԼ մասնիկից առաջ ունեն «չ» ածանցը՝ դիպչել, թռչել, կորչել, կպչել, հանգչել, սառչել, ուռչել, փախչել և այլն։

Այս բայերի գործածության տարածված սխալներ կան: Ի՛նչ սխալներ են դրանք, ինչպե՞ս խուսափել դրանցից։ Ահա մամուլում և բանավոր խոսքում հաճախ հանդիպող սխալների օրինակներ՝ «Գնդակը դիպչել է դարպասաձողին»։ «Նա գնաց օդանավակայան և թռչեց Մոսկվա»։ «Երկու ծայրահեղության արանքում կորչեց բուն խնդիրը»։ «Դժբախտությունը ցավալի կերպով կպչեց ինձ»։ «Մոմը դանդաղ հանգչեց»։ «Վարորդը փորձել է փախնել դեպքի վայրից»։

Սխալներից զերծ մնալու համար պետք է իմանալ, թե ինչպես են կազմվում նշված բայերի ժամանակաձևերը։ Ամենևին բարդ չէ։ Ընդամենը պետք է հիշել, որ դուրս է ընկնում«չ» ածանցը, և այս բառերն ունենում են հետևյալ ձևը.

դիպել է, թռել է, կորել է, կպել է, հանգել է, փախել է(և ոչ՝  դիպչել է, թռչել է, կորչել է, կպչել է, հանգչել է, փախչել է), նույն կերպ նաև հոգնակիում՝ դիպել ենք, կորել ենք, կպել ենք, թռել ենք և այլն (վաղակատար ներկա).

դիպավ, թռավ, կորավ, կպավ, հանգավ, փախավ (և ոչ՝  դիպչեց, թռչեց, կորչեց, կպչեց, հանգչեց, փախչեց) և այլն (անցյալ կատարյալ).

դիպի՛ր, թռի՛ր, կորի՛ր, կպի՛ր, հանգի՛ր, փախի՛ր և այլն (հրամայական եղանակ)։

Ավանդույթի ուժով որոշ դեպքերում պահպանվում է հանգչել բայի  «չ» ածանցը (օրինակ՝ հանգչի՛ր խաղաղությամբ

Հակառակ նշված իրողությունների՝ շատերն էլ «չ» ածանցը երբեմն չեն պահում այն դեպքում, երբ դա անհրաժեշտ է։ Այս սխալը հանդիպում է կորչել բայի որոշ ժամանակաձևեր կազմելու ժամանակ։ Օրինակ՝ պետք է լինի կորչում է, կկորչի, պիտի կորչի,այլ ոչ՝ կորում է, կկորի, պիտի կորի։

Սառչել և ուռչել բառերը ևս խոնարհվում են նույն սկզբունքով։ Ընդ որում, սրանց զուգահեռ ունենք սառել և ուռել բառերը։ Ի դեպ, սառա, սառար, սառավ, ուռա, ուռար, ուռավ ձևերը, որոնք մի ժամանակ համարվում էին միակ կանոնականը, այժմ ընկալվում են որպես ոչ գրական՝ բարբառային, խոսակցական։ Այսինքն՝ արդի հայերենում ճիշտ են համարվում սառեցի, սառեցիր, սառեց, ուռեցի, ուռեցիր, ուռեց ձևերը։

Խոսակցական լեզվին բնորոշ են այս շարքի մի քանի բայերի «ն» ածանցով թռՆել, կպՆել, փախՆել տարբերակները, որոնք թեև հանդիպում են նաև գեղարվեստական գրականության մեջ, սակայն գրական լեզվում անհանձնարարելի են։

Նկատի ունենանք, որ մի քանի դեպքում էլ ունենք չ-վ փոփոխությամբ կազմվող ձևեր (թաքչել-թաքնվել, հալչել-հալվել, փլչել-փլվել), որոնցից ներկայումս տարածված և նախընտրելի են երկրորդ տարբերակները (բացառություն է հալչել բայի անկատար ներկա ժամանակաձևը՝ հալչում է, որն արդի հայերենում գործածական է)։

 

 

 

 

Տիեզերք

«Տիեզերք» ուսումնական նախագիծն ամենամյա է և իրականացվում է կրտսեր դպրոցի 1-3-րդ դասարաններում:
Իրականացման տևողությունը` շուրջտարյա:

Նպատակը`
Ճանաչողության միջոցով նպաստել շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու բարելավմանը:

Խնդիրները`

• Սովորողների աշխարհաճանաչողության զարգացում
• Շրջակա միջավայրի ուսումնասիրություն
• Դիտումներ (դիտարկումներ) կատարելու, արդյունքները համադրելու հմտությունների զարգացում
• ՏՀՏ միջոցների, համակարգչային ծրագրերի կիրառման հմտությունների զարգացում
• Ստեղծագործական մտքի, երևակայության զարգացում
• Տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում
• Աշխատանքային գործունեության արդյունքում ուսումնական նյութերի ստեղծում

Ուսումնական գրականություն

Նախագծի իրականացման ընթացքը

Լեզվագործունեություն և շրջակա աշխարհ
• Ուսումնասիրել երկինքը դիտումների միջոցով օրվա տարբեր ժամերին՝ տանը և դպրոցում
• Պատմել երկնքի մասին.
ինչպիսի՞ն է երկինքը, երբ ցերեկ է
ինչպիսի՞ն է երկինքը, երբ գիշեր է

•  Պատումները ձայնագրել, ներկայացնել նկարաշարով:
• Ստեղծագործական աշխատանք ռոդարիական հնարքներով՝ հորինել հանելուկներ, ստեղծել նոր ու անսովոր բառեր, փորձել բացատրել դրանք:

Ֆիլմի դիտում. Ամեն ինչ տիեզերքի մասին, Աստղագիտություն փոքրերի համար,

Աշխատանք գրական ստեղծագործությունների հետ
• Ներկայացնել, բացատրել անհասկանալի բառերը
• Գրական ստեղծագործությունները յուրացնել խաղ-բեմականացման միջոցով
• Հեքիաթը, ոտանավորը նկարել որպես
Պատմություն-նկար
Հատված-նկար
Նախադասություն-նկար

Կերպարվեստ, տեխնոլոգիա և մեդիատեխնոլոգիա
• Նկարել մեր տեսած երկինքը, իսկ որպես նախագծի ամփոփում՝ տիեզերքը: Աշխատել գուաշով և ջրաներկով
• Համակարգչային Paint ծրագրով աշխատել: Յուրացնել հիմնական գործիքների ֆունկցիաները, կարողանալ պահպանել աշխատանքները
• Նկարել երկնային մարմիններ՝ արև, լուսին
• Նկարել գիշեր, ցերեկ, տիեզերքը

Ուսումնական գործունեության ձևեր՝
Մայրենի
• Պատմել (բանավոր և գրավոր) Երկիր մոլորակի մասին՝  հաղորդելով իմացած տվյալներ
• Ստեղծագործել, հորինել փոքրիկ պատմություն անսովոր երևույթների մասին

ՏՀՏ
• Աշխատել Paint ծրագրով
• Աշխատել MS Office Word ծրագրով (մուտքագրել, կիրառել ծրագրի copy-paste հրամանները)
•  Էլեկտրոնային փոստի գործածում
• Բլոգի ընթերցում

Կերպարվեստ, տեխնոլոգիա

 • Նկարել Երկիր մոլորակը, Իմ մոլորակը, Տիեզերքը թեմաներով նկարներ
 • Պատրաստել տիեզերական կոլաժ-կերպարներ

Նախատեսվող ուսումնական ճամփորդություններ՝ կրթահամալիրի Աստղացուցարան:

Նախագծի արդյունքում
Նախագծի արդյունքում սովորողները ամբողջացնում ու ավելացնում են իրենց ունեցած ինֆորմացիան տիեզերքի, Երկիր մոլորակի մասին: Ստեղծում են էլեկտրոնային ընթերցարաններ, որոնք հրապարակվում են բլոգում, ենթակայքում:

Այցելություն Աստղացուցարան